hayvanat bahçesi macerası

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7 Bin 500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Yeni Üzerine Spekülasyonlar

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

Yarışma başvurusu bitti!


1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Yeni Üzerine Spekülasyonlar” üst başlığıyla, mimar, mimarlık ve kentin yakın gelecekteki halleri üzerine kafa yoran, yeni olanı tartışmaya açan metinler elde etmeyi hedeflemektedir. Açık şehir ve müşterek mekân; iklim krizi, enerji verimliliği ve kentli yaşam pratikleri; göç hareketleri ve barınma krizi; alternatif yaşam biçimleri ve birliktelik; sayısal gerçeklik, büyük-veri (big data) ve insan-sonrası (post-human); gelişen teknolojiler ve üretim biçimleri; yapılı çevrenin tahribatı ve koruma; hakikat-sonrası (post-truth) ve bilgi çağı gibi konular üzerine tartışmalar mimarlığı da şekillendirmekte ve dönüştürmektedir. Yarışma, bu tartışma başlıklarını kapsayan ama bunlarla sınırlı olmayan gündem, söylem ve bağlamlar çerçevesinde mimarın rolü, mimarlık disiplininin ve kentin dönüşümü üzerine alternatif yeni yaklaşımlar ortaya koyan spekülatif metinler üretmeye çağırıyor.

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar - 8 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması Şartnamesi 1927 Mimarlık Derneği

  1. AMAÇ Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması’nın amacı, mimarlık öğrencilerini, ilgili literatürü izleyerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. Eleştirel okuma, yerleşik bir kültürün oluşması kadar, mimarlık düşüncesi ve uygulamasının “özgürleştirici” bir nitelik kazanabilmesinin de önkoşuludur. Bu yönde, mimarlığın düşünsel altyapısı ve varsayımları, eleştirel okuma yoluyla yeniden ve ısrarla tartışmaya açılmalıdır.

  2. KOŞULLAR a. Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu okullardan 2019 yılı itibariyle mezun olanlar katılabilir. Yarışma, doktora öğrencilerinin katılımına açık değildir. b. Yarışma, mimarlık kuramıyla ilişkilenebilen tüm disiplinlerden öğrencilerin katılımına açıktır. c. Yazı dili Türkçedir. Yarışmaya katılan yazılar daha önce yayımlanmamış olmalı ve yazıda, eser sahibini tanıtan işaretler yer almamalıdır. d. Her öğrenci yarışmaya tek bir metinle katılabilir. e. Birden fazla yazar ortak bir metinle yarışmaya katılabilir. f. Ödüllendirilen ve yayına değer bulunan yazılar yayımlanır; bu çalışmaların yayın hakkı 1927 Mimarlar Derneği’ne aittir. g. Teslim edilen yazıların tamamı, sonuçların ilanından sonra, Derneğin www.md1927.org.tr adresli web sitesinde ilgi duyanların okumasına sunulur ve açık bir tartışma ortamı yaratılır. h. Dernek yönetiminde görevlilerin, Değerlendirme Kurulu üyeleri ve yarışma ile ilgili görevleri bulunanların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. i. İntihal yapıldığı belirlenen yazılar değerlendirme dışı bırakılır.

  3. YAZIM ŞEKLİ Yarışmaya gönderilecek yazılar 1000 kelimeden az, 1500 kelimeden fazla olmamalı, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça bu sınırın dışındadır. Yazılara, gerek duyulursa, en fazla 5 adet olmak üzere görsel malzeme eklenebilir. Yazılarda, TMMOB Mimarlar Odası’nın yayınlamakta olduğu Mimarlık dergisinin atıf verme kurallarına uyulması beklenilmektedir. Bu atıf verme şeklinin detaylarına şu bağlantıdan ulaşılabilir: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=kosul

  4. BAŞVURU Katılımcılar başvurularını info@md1927.org.tr adresine e-posta yoluyla yapacaklardır. Gönderilecek e-postanın konu bölümüne “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 8” yazılacak ve iletinin ekinde aşağıdakiler bulunacaktır. a. Yarışma metni (Word formatında, Arial yazıtipinde,10 punto ve 1,5 satır aralığıyla, görseller dahil 5 MB’ı geçmeyecek büyüklükte hazırlanmalıdır). Yarışma metninde yazar(lar)ın ismi yer almamalıdır. b. Başvuru Formu (eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalı) c. Onaylı Öğrenci Belgesi (2019 yılı itibariyle mezun olanlar için Mezuniyet Belgesi veya Diploma)

5.YARIŞMA TAKVİMİ Yarışmanın ilanı : 16 Eylül 2019 Son soru sorma tarihi : 21 Ekim 2019 Teslim tarihi ve saati : 10 Ocak 2020, Cuma, saat 23.59 (TSİ) Yarışma sonuçlarının açıklanması : 10 Şubat 2020 Ödül ve sertifika töreninin yer ve zamanı daha sonra ilan edilecektir.

6.DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ Selda Bancı Deniz Can Müge Cengizkan Sıla Karataş Başoğlu Esin Kömez Dağlıoğlu Neslihan Şık Dernek Yönetim Kurulu, çalışmaları yürütmesi için bir raportör görevlendirecektir. Raportör, başvuruları dosyalayarak saklayacak, metinler Değerlendirme Kurulu üyelerine, yazarın kimliği belirtilmeden iletilecektir.

  1. ÖDÜLLER Yarışmanın toplam ödülü olan 7.500 (yedibinbeşyüz)TL, başarılı bulunan katılımcılara, Değerlendirme Kurulu’nun uygun göreceği tutarlarda dağıtılacaktır.

  2. YARIŞMADAN ÇIKARMA Aşağıda belirtilen hususlara uymayan çalışmalar, Değerlendirme Kurulu kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır. a. İçinde yazı sahibini tanıtan işaret bulunan yazılar, b. Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen koşullara uymayan yazılar, c. Daha önce yayınlanmış yazılar, d. Araştırma ve yayın etiğine uygun olmayan yazılar.

  3. İLETİŞİM Adres 1927 Mimarlar Derneği Cinnah Cd.,No: 19/3-4, Çankaya ANKARA Telefon 0 (312) 495 06 64-65 Gsm 0 530 314 16 95 Faks 0 (312) 495 06 66 e-posta info@md1927.org.tr web www.md1927.org.tr

Başvuru formu için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası