hayvanat bahçesi macerası

1. Ulusal Urfa Kurtuluşu Senaryo Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 28 Ağustos 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 25 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Urfa'nın Kurtuluşu

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya T.C. vatandaşı olan Senaryo yazmaya ilgi duyan tüm sanatseverler katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

1. Ulusal Urfa Kurtuluşu Senaryo Yarışması

Konu:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali kapsamında düzenlenecek “ Senaryo Yarışması”nın konusu Urfa’nın Kurtuluşudur.

Kapsam:
Yarışmaya katılacak senaryoların konusu Şanlıurfa’nın kurtuluşu konulu olmak zorundadır. Bu kapsamda Şanlıurfa’ya ait özelliklerden birinin ele alınabileceği gibi, birkaç özellik ya da tümüne atıflar olabilecektir.

 1. Senaryolar; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerine ve ilkelerine ters düşmeyen ve Türk Toplumu’nun moral, milli ve manevi değerlerine, yapısına, yaşama tarzına, Atatürk İlkeleri’ne aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.
 2. Şanlıurfa ve çevresine has senaryolar, (Burada amaç Şanlıurfa yöresine özgü, coğrafi yer isimleri, mahalli kelimeler ve ağız yapısı ile bölgenin yöresel halk kültür zenginliğine katkı sağlamak) olmalıdır.
 3. Yarışmaya gönderilecek senaryolar ön incelemeden geçecek, komisyonun 1. ve 2. maddede belirtilen kurallara uygun bulmadığı senaryolar yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Bu durum yarışmanın hangi aşamasında tespit edilirse edilsin yarışma dışı kalır.

Senaryo Yarışmasına Gönderilecek Eserler

 1. Yarışacak senaryolar da Şanlıurfa’ya ait tarihi şahsiyetler, coğrafi yer adları, yerel ağızlar, mahalli kelimeler veya Şanlıurfa’nın genel kültürünü yansıtan öğeleri içeren herhangi bir ifade olmalıdır.
 2. Senaryoda yer alacak oyuncu tiplemeleri Şanlıurfa il genelindeki yöresel kişiliklere uygun olmalıdır.
 3. Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (sesli/görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör-profesyonel her türlü platformda )

Senaryo Yarışmasına Katılacaklarda Aranacak Şartlar

1) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan Senaryo yazmaya ilgi duyan tüm sanatseverler katılabilir. 2) Seçici Kurul Üyeleri ve yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan bağı olanlar ve hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

Senaryo Yarışması Katılma Koşulları ve Başvurular

 1. Senaryo Yarışması ulusal profesyonel veya amatör tüm sanatseverlere açıktır.
 2. Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına senarist) yarışmaya sadece bir yapıt ile katılabilir.
 3. Yarışma dili Türkçe’dir.
 4. Yarışmaya en az 45 Sayfa olacak şekilde (kapaklar hariç) senaryolar katılabilir. Yarışma Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, %10 (yüzde on)luk bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.
 5. Yarışmaya gönderilen bütün senaryolar yarışma arşivinde saklanır.
 6. Yarışmaya, 15.04.2020 tarihinden sonra yazılmış olan ve konusu Şanlıurfa’nın kurtuluşunu içeren senaryolar katılabilir.
 7. Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere 26.09.2020 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ödül töreninde bizzat bulunmak zorundadır.
 8. Yarışmaya katılacak senaryolar için son teslim tarihi 28.08.2020’dir.
 9. Yarışmacılar, eserlerini yukarıda belirtilen tarihte komitenin elinde olacak şekilde kultur@sanliurfa.bel.tr e-posta adresine göndereceklerdir.
 10. Yarışmacılar, eserin son teslim tarihine kadar eser üzerinde düzeltme,ekleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Materyallerin E-Posta Yolu İle Teslimi

 1. Bilgisayarla yazılmış olmalı,
 2. Türkçe imla kurallarına ve sistemine uygun olmalı,
 3. E-mailde yer alacak materyaller,
  • Başvuru formu
  • Senaryonun metni
  • Senaristin fotoğrafı
  • Senaristin 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi
  • Senaryonun sinopsis’i
  • EK-1ve EK-2 şartnamalerinin imzalı bir şekilde taranıp gönderilmesi
 4. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, “Yarışma Şartnamesi”ni kabul etmiş sayılırlar.
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddet, savaş, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

Senaryo Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü : 10.000.- TL
 • İkincilik Ödülü : 7.500.- TL
 • Üçüncülük Ödülü : 5.000.- TL
 • Mansiyon : 2.500. –TL

Para ödüllerinin dışında,ödül alan senaristlere katılım belgesi ve plaket verilecektir. Para ödülleri yalnız senaristlere ödenecek olup, ekip arasındaki ödül paylaşımı hususunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi taraf olmayacaktır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi para ödüllerini hak sahiplerinin banka hesaplarına aktaracaktır.

Karşılıklı Haklar:

 1. Eser sahipleri, eserin işlenmesi, CD, DVD vb. formatta çoğaltılması ve yayılması konusundaki hakları ile; işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (radyo, TV, internet, vb.) her türlü mecrada umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sınırsız devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 2. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk eser sahibine aittir.
 3. Katılımcıların gönderecekleri eserlerin telif hakları hem yazarda hem de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakkına sahiptir.
 4. Yarışma Kurulu yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve 100. Kurtuluş Yılı Festival logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
 5. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama ve eserde gerektiğinde küçük değişiklikler yapma yetkisine sahiptir. Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklarda ve tereddütlü durumlarda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.
 6. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Karşılıklı Haklar” bölümünde 1. maddede belirtilen kapsamda haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın DVD, bant, kaset, video vb. her şekilde çoğaltma, yayma; süresiz olarak radyo, televizyon, internet ve her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dahil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahiptir.
 7. Yarışma finaline katılan eser sahipleri adına, birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğe hak kazanan eserlerin senaristlerine birincilik-ikincilik-üçüncülük ödülleri ödenir. Bu ücretler, “finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin televizyon kanallarında kullanılmasına; eserlerin ve hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere internet, radyo-televizyon,uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın vasıtasıyla, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mobil medya hakları, katma değerli servis, IPTV, internet vb. sesli ve görüntülü, yazılı olarak çoğaltabilme, basabilme veya yayınlayabilme; radyo ve televizyonda aynı anda, ayrı ayrı yayınlarda aynı anda veya değişik anlarda yayınlayabilme; radyo ve televizyon yapım yayınlarında kullanabilme; yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne sınırsız devrini” kapsar.
 8. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.
 9. Finalde ilk üç dereceyi kazanan eserlerle, mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin senaristlerine verilecek ödüller, eserin diğer ikinci üçüncü sahiplerini kapsadığından, senarist tarafından onların izninin alındığına dair belge Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ibraz edilir. Ödül paylaşımı, senarist tarafından kendi aralarında gerçekleştirilir ve bu paylaşımdan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından senarist dışındaki kişilere herhangi bir ücret ödenmez.
 10. Ödül-Mansiyon alan eserlerin gösterileceği bu etkinliğe davet edilecek olan senaristin, Türkiye’deki ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri (eş ve çocukların ulaşım, konaklama, ücretleri senariste aittir) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
 11. Senarist, gönderdiği eserini, yarışma sonuçlanmadan önce; radyo-televizyon programları, internet ortamında oluşturulmuş olan çeşitli paylaşım siteleri dahil, hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınlandığı veya yayınlattığı takdirde hangi aşamada olursa olsun eser yarışma dışı bırakılarak gerekli hukuki ve idari işlemlerin yapılacağını kabul eder. Bu husus senarist tarafından imzalanan Ek Taahhütnamelerde beyan edilir.
 12. Senaristler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip “URFA KURTULUŞU KONULU SENARYO YARIŞMASI - 2020” Özel Şartnamesi’ni yazılı ve imzalı Ek:1, Ek:2, belgeleri Organizasyon Komitesine vermek zorundadır. Aksi durumlarda, o eser yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.
 13. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ödül ve mansiyon alan eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal ve kitap haline getirme, yayın, eğitim, kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

Yarışma Takvimi:
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 28.08.2020 mesai bitimine kadardır.
Ön Jüri Değerlendirmesi : 11.09.2020
Final(CANLI TV YAYINI):26.09.2020 olup idarece değiştirilebilir. Final yarışması, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek uygun bir yerde, halk huzurunda, jüri üyeleriyle, düzenlenecek; TRT Televizyon Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilecek, uygun bir kanaldan canlı olarak yayınlanacaktır. Final Jürisi değerlendirmelerini canlı yayın sırasında yapacak, sonuçlar canlı yayın sonunda kamuoyuna sunulur.
Not: Yarışma Düzenleme Komitesi yarışma takvimini değiştirebilir.

Başvuru Linki


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası