hayvanat bahçesi macerası

Kentler ve Salgın İle Mücadele Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 5 Haziran 2020

✍️ Yarışmanın konusu: KENTLER ve SALGINLA MÜCADELE: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma Mimarlar Odası’na üye, lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencilerine açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Kentler ve Salgın İle Mücadele Makale Yarışması

Makale Yarışması: Kentler ve Salgın İle Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı Koronavirüsle mücadele devam ederken, bir yandan da kentleşme ve sağlık politikalarının bir arada tartışılması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından “Kentler ve Salgın İle Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı” başlığı ile iki aşamadan oluşan bir makale yarışması düzenleniyor. Birinci aşamada 500 kelimelik makale özetlerini göndermek için son tarih 5 Haziran 2020.

Amaç:
Yapıların, mahallelerin ve kentlerin niteliği, halk sağlığını doğrudan etkileyen etmenler arasındadır. Mimarlar, kent plancıları, kentsel tasarımcıların, peyzaj mimarları gibi meslek insanlarının yaşam alanlarının tasarlanması sürecinde halk sağlığını da ele almaları ve halk sağlığı uzmanlarıyla çok disiplinli bir tasarım süreci yürütmeleri bir zorunluluktur. Yaşanan COVID-19 (yeni koronavirüs) salgını ve salgının kentlerde hızla yaygınlık kazanması, uzun yıllardır ihmal edilen halk sağlığı açısından tasarım süreçleri ile ilişkisinin gündeme gelmesine olanak sağlamıştır.

Gelinen aşamada, yaşam alanlarının ve daha genel olarak kentlerin, halk sağlığı açısından tasarımı ve planlanması öncelikli müdahale alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel yerleşimlerin spekülatif dinamiklerle büyümesi, mekânsal niteliği zayıf kentsel dönüşüm uygulamalarının yarattığı kentsel ayrışma, farklı yaş ve cinsiyetler ile farklı sosyal, kültürel ve ekonomik imkanlara sahip toplum kesimleri arasında, sağlıklı kentsel çevrede yaşam hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim konusundaki ayrımı derinleştirmektedir. Son yıllarda kentlerde zorunlu göç nedeniyle niteliksiz koşullarda yaşamak zorunda olan mülteciler de dikkate alındığında bu ayrım daha da görünürleşmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen pandemilerin ortaya çıkış ve yayılım sürecinin sınırlandırılması ve üstesinden gelinmesi çağrısı, mimarlık, kent planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanlarına da sorumluluk yüklemekte, bu disiplinler içinden geliştirilecek yenilikçi yaklaşımların halk sağlığı ve sağlıklı kentsel alanlar yaratmadaki rolü önem kazanmaktadır. Bu kapsamda yarışma, mekânsal planlama ve tasarım disiplinleri içinde kentlerin, mahallelerin ve yapıların halk sağlığı açısından yeniden nasıl ele alınabileceği, sağlıklı ve yaşanabilir mekânların herkesi kapsayan ve herkes tarafından hakça erişilebilir olmasını sağlayacak kentsel ve mimari müdahalelerin neler olabileceğini sorgulamakta, bunlara ilişkin eleştirel ve yaratıcı fikirlerle alternatif bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda katılımcılardan;

 • Kentsel planlama, tasarım, mimari proje veya peyzaj çalışmalarının doğal, kültürel ve sosyal sistemler, kent ve yapı ölçeklerinde halk sağlığına etkilerinin ele alınacağı,
 • Kent nüfusunun sağlığını etkileyen mekânsal boyutların bütünlüklü şekilde eleştirel bakış açısıyla tespit edilerek değerlendirileceği,
 • İyileştirici kentsel ve mekânsal müdahalelerin ve önlemlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin önerilerin geliştirileceği,
 • Pandemilerin hazırlayıcı faktörleri arasında olan toplumsal sistem ve insanın, yaşam alanlarımız olan yapılı alanların ve halk sağlığı sorunlarına zemin oluşturan doğal alanların tahribatı süreçlerine eleştirel bakış açılarının sunulacağı ve geliştirici yeni/yaratıcı düşüncelerin irdeleneceği metinler beklenmektedir.

Makele Yarışmasına Katılım ve Değerlendirme Süreci

Yarışma süreci iki aşamalıdır ve ulusal ölçeklidir. Katılımcılar birinci aşamada 500 kelimelik makale özetlerini 05 Haziran 2020 saat 17.00’ye kadar makale@mimarlarodasiankara.org adresine göndereceklerdir. Makale özetlerinin bilim kurulu tarafından değerlendirilmesinin ardından, seçilen en çok 25 makale ikinci aşamaya davet edilecektir.

İkinci aşamada katılımcılar makale denemelerinde ele aldıkları konuyu, şekiller, görseller ve kaynakça hariç, en az 2500, en çok 3000 kelime ile sınırlandıracakları makalelerinde detaylandırarak 28 Ağustos 2020 saat 17.00’ye kadar makale@mimarlarodasiankara.org adresine göndereceklerdir.

Bu makaleler içerisinden bilim kurulunun değerlendirmesi sonucunda en az 6 en çok 9 makale, ödüle ve yayımlanma hakkına sahip olacaktır. Yayımlamaya ve ödüle değer görülen makaleler 5 Ekim 2020 tarihinde Dünya Mimarlık Gününde kamuoyuna açıklanacaktır.

Yayınlanmaya uygun makaleler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin akademik yayın organı olanı Dosya Dergisi’nde ve Ankara Tabip Odası’nın Hekim Postası’nda basılacağı gibi ayrı bir yayın olarak da yayınlanabilir.

Yayınlanmaya değer görülen her makaleye 750 Tl telif ücreti ödenecektir.

Makale Yarışmasına Katılım ve Koşulları

Yarışma Mimarlar Odası’na üye, lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencilerine açıktır. Mimarlık öğrencilerinin şehir planlama, peyzaj mimarlığı, tıp fakültesi, sosyal bilimler vd. bölümlerin öğrencileriyle birlikte ekip çalışması yapmaları önerilmektedir.

 • Makalelerin dili Türkçe olup, metinler PDF formatında kabul edilecektir.
 • Makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
 • Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makaleyle katılabilir.
 • Kenar boşlukları soldan ve üstten 4 cm, alttan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.
 • Makalede dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
 • Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.
 • Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcı, gönderdiği makalenin tümüyle kendisine ait olduğunu tüm kanuni izinleri aldığını, ilk yayınlama hakkının
 • Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası’na ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Online başvuru formunda ad soyad, üniversite, iletişim numaraları ve oda kayıt bilgileri mevcut olacağından, makale kapağı ve metinde katılımcıların ad, - soyad, üniversite bilgileri vb. belirleyici hiçbir bilgi kesinlikle yer almayacaktır.
 • Makalelere altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir.
 • Çağrıya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • Çağrıya gönderilen makalelerde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, şartnameye aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda makale yarışma dışı bırakılacak ve alınan ödül iptal edilecektir.

Makale Teslimi:
Makale teslimleri dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dokümanları yarışmaların mail adresi olan makale@mimarlarodasiankara.org adresine WeTransfer ile gönderilecektir.

Eserlerin WeTransfer’le gönderilmesinde uyulması gereken adımlar

 • www.wetransfer.com adresine giriş yapın.
 • İsim bölümüne rumuzlarınızı yazarak dosya isimlerini verin: Örnek: 123mkl , 123mkl_kimlik[1].
 • Hazırlamış olduğunuz dosyaları “dosya ekle” bölümünden tıklayarak ekleyin.
 • Alıcı E-posta bölümüne makale@mimarlarodasiankara.org adresini yazın.
 • E-posta kısmına kendi mail adresinizi yazın.
 • Mesaj Bölümüne kendi rumuzunu yazın: Örnek:123mkl.
 • Aktar butonuna basarak dokümanları gönderin.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası